Основни психологически концепции. Методи на психологията.

 От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Вилхелм Вунд 1879г. в Лайпциг създава първата психологическа лаборатория. Основен метод в неговата работа е интроспекцията (самонаблюдението). Основател на структурализма ( психологическите закономерности се обясняват единствено чрез свойствата на нервната система).  Основната задача на психологията според Вунд е да изучава непосредствените усещания и преживявания.

Основни психологически школи (направления)

Функционализъм – създател Уилям Джеймс. Той смята, че психологията е биологична наука, чийто предмет са психичните явления и условията за тяхното възникване. Фукционалистите оценяват всички психични явления с оглед на тяхното значение за адаптивността, тоест дали са или не са фукционални.

Гещалтпсихологията – „гещалт” – цялостност. Основната идея е, че психиката е изградена от елементарни и неделими структури (гещалти) и се организира по специфични „гещалтни закони”, аналогични на природните. Изучават човека и съзнанието му в неговата цялост, като нещо неделимо.

Бихевиоризъм – бихейвиър – поведение. Основател – Едуард Торндайк. Това направление свежда психиката до ниво S -> R. Човекът напълно зависи от средата, която го заобикаля. Основната цел на изследователите от тази школа е изследването на взаимодействието на средата и организма. Предмета на психологията според тях е наблюдаемото поведение.

Психоанализа – Зигмунд Фройд. На преден план излиза несъзнаваното (нагоните, потребностите). Въвежда се понятието „либидо”. Създава първата структурна теория за личността основана на психичните инстанции То-Аз-Свръх Аз. Те са в постоянна борба помежду си, а Аз-ът е този, който трябва да задоволи желанията на всички други инстанции и средата. Въвежда понятия като:

(Защитни механизми)

Изтласкване – отстраняване на нежелани мисли, чувства и подбуди.

Регресия – връщане към по-ранни и примитивни нива на мислене и поведение, за да се избегнат проблемите в настоящата ситуация.

Сублимация – механизъм, посредством който сексуалната енергия се превръща в нещо приемливо от обществото (творчество и прочие).

Хуманистична психология – Ейбрахан Маслоу, Карл Роджърс. В центъра на този подход се намира човешката личност. Акцентират на силните страни на личността и смятат, че основна задача на психолога е да подпомогнат човек да ги открие и развие така, че той да се превърне в успяваща и радваща се на живота личност. Карл Роджърс разработва така наречената клиент-центрирана терапия, в основата на която е отварянето на човека към неговия реален жизнен опит.

Системен подход – П. Вацлавек. Приема, че всеки човек е включен в система от различни отношения (семейни, професионални, неформални и пр.). Смята се, че промяната на човека е най-ефективна с промяната на системата, в която е включен. Този метод се използва във фамилната терапия и е в основата на организационната психология.

Методи на психологията

3 основни групи методи:

  1. Научно-изследователски – експеримент, наблюдение – откриват фундаменталните закони на психичната дейност. Експеримента разкрива причинно-следствени връзки, а наблюдението е описателен метод за регистриране на поведението на дадени лица.
  2. Психодиагностиционни тестове, анкети, интервю – анализират личността и поведението на конкретно лице в сравнение с другите. Анкетите дават възможност да се получи информация за нагласите. Тестовете (личностни, за общи способности и постижения, проективни) измерват определени характеристики на личността. Интервюто (структурирано, неструктурирано) – събира първоначална информация.
  3. Корекционни – психотерапия, психологично консултиране – имат за цел промяна на хората по посока на тяхната по-добра адаптация и приспособяване.

Психотерапевтите – лекуват хората с цел да отстранят болестни симптоми или неправилно поведение, за да ги направят по-приспособими или психически здрави.

Консултативните психолози – обучават и насочват нуждаещите се от по-добра адаптация към ежедневните проблеми. Те не лекуват, а подпомагат хората.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама