Валентин Бояджиев

Психологично консултиране, психоаналитична психотерапия, психоанализа. Можете да запазите час на телефон: 0894 794 420

Работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)

В нормативните актове, регламентиращи училищното образование, са утвърдени 7 категории деца със специални образователни потребности с:

 • умствена изостаналост;
 • увреден слух;
 • нарушено зрение;
 • езиково-говорни нарушения;
 • физически увреждания;
 • обучителни трудности;
 • множество увреждания.

Оценяването и насочването на децата (и учениците) със специални образователни потребности към интегрирано обучение или към обучение в специални детски градини и специални училища се извършва след първична оценка от екипите за комплексно педагогическо оценяване в регионалните инспекторати по образованието.  В състава на тези екипи са включени различни специалисти:

 • специални педагози;
 • ресурсни учители;
 • психолози;
 • логопеди;
 • учители от общообразователните детски градини и училища;
 • представители на отделите за закрила на детето;
 • други специалисти при необходимост, както и родителите на децата. Оценката се извършва по молба на родителите или настойниците. Началникът на регионалния инспекторат по образованието утвърждава поименно със заповед децата и учениците, които ще се обучават в общообразователна среда с подходящо за тях ресурсно подпомагане.

Всички деца имат нуждата и правото да са част от обществото ни. Всички деца със специални образователни потребности имат ресурси и способности, които могат да бъдат използвани и развити. Всяко дете има своята специфика. Необходимо е изследването на множество фактори (патогенетични, еволюционни, влияние на средата, пренатални, перинатални и постнатални процеси и влияния, ранни травматизми и други) и дейности насочени към ранната диагностика и интервенция, така и към по-късната терапия. 

Работата с деца и ученици със специални образователни потребности е изискваща както към самите специалисти, така и към всеки един родител и роднина в близкото и значимо обкръжение. Работата е изцяло индивидуално обусловена в сътрудничество с образователните институции и другите специалисти работещи с детето/ученика. Броя на седмичните консултации се определя от потребностите на всяко дете/ученик. Цената на всяка консултация е 30 лева. 

Можете да се свържете с мен на телефон 0894 794 420, на лично съобщение в официалната страница във facebook или чрез формата за контакт отдолу.

 

%d блогъра харесват това: