Валентин Бояджиев

Психологично консултиране, психоаналитична психотерапия, психоанализа. Можете да запазите час на телефон: 0894 794 420

За мен

– Валентин Бояджиев Valentin BoyadzhievДобре дошли!

Добре дошли в уебстраницата на Валентин Бояджиев – психолог-консултант, диетолог и автор, член на Асоциация „Българско Психоаналитично Пространство“ , „International society of applied psychoanalysis“, „International Alliance of Holistic Therapists“ и „National UK Therapists Register“. Тук можете да намерите информация за мен, за моите професионални интереси и квалификации. Ще откриете също и отговори на някои важни въпроси, свързани с психологията и психоанализата и техните приложения. Ако желаете да работите с мен в направленията: Психологично консултиране, психоаналитична психотерапия, психоанализа, можете да запазите час (за град Варна) на телефон: 0894 794 420, чрез лично съобщение в официалната ми страница във facebook или чрез формата за контакт.

Квалификации:

2011г. – Дипломиран треньор и диетолог
2014г. – Сертифициран в майсторски клас „Базов курс по психологически войни”
2015г. – Сертифициран в майсторски класове:
– „Личността на психосоматичният пациент, като клиничен проблем и цел на психотерапията”
– „Изкуството на комуникацията”
– „Модел Минесота – лечението на зависимостите, работа със съзависимостта и помощ на дисфукционалното семейство. Съвременните наркотици и начини на лечение.”
– „Лидерство и власт в съвременната организация”
2016г. – Дипломиран магистър психолог  по „Психология и психопатология на развитието”
2016г. – Присъдена почетна грамота за заслуги и принос в областта на ръководството, развитието, утвърждаването и изпълнението на обучителния процес” от Център за професионално обучение „Грос Стар-7”.
2017г. – Придобива професионална квалификация „Учител” по психологически дисциплини.
2017г. – Обучен и получил удостоверение за:
– „Изграждане на екипи и умения за работа в екип. Младежко лидерство и развитие на лидерските умения“
– „Комуникативни умения. Невербални и вербални комуникативни умения. Ефективно презентиране и говорене пред публика“
–  „Доброволчество – привличане, мотивиране и развитие на доброволци. Добри практики за младежко доброволчество.“
–  „Невербална комуникация“
– „Стратегии за мотивиране на учениците за учене.“
2017г. – Сертифициран за:
– „Development and Management of Psychologist’s Practice“
2017г. – Обучен в следдипломна професионална квалификация „Психологично консултиране при психосоматика и разстройства на социалната адаптация.”
2017г. – Сертифициран в майсторски клас „Психологично консултиране, психотерапия и психологична корекция – прилики и разлики.“
2017г. – Сертифициран за „Видове зависимости и последствията от тях.“
2018г. – Обучен и получил удостоверение за:
– „Изграждане и функциониране на екипи за подкрепа на личностното развитие в детските градини и училищата.“
– „Сензорна интеграция – фактор в ранното детско развитие. Теория и практика.“
– „Позитивна педагогическа среда в образованието.“
– „Нарушения в четенето и писането /дислексия, дизграфия и обучителни трудности/ при ученици в начален етап на обучение.
– „Управление на предизвикателно и агресивно поведение.“
– „Приложение на теорията и практиката на индивидуалната психология в предучилищна възраст.“
_ „Приложение на индивидуалната психология и нейните ценности в училищна възраст.“
2018г. – Сертифициран за:
– „Формиране на умения за ефективно общуване в образователната среда.“
– „Проективни методики в клиничната практика.“
– „Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто.“
2018г. – Участвал в лятно училище организирано от АБПП и получил удостоверение за:
– „Въпросът за психичната структура в детската възраст“
2018г. – Обучен и получил удостоверение от АБПП за:
– „Специфични проблеми в работата с осиновени деца – първи модул“
– „Специфични проблеми в работата с осиновени деца – втори модул“
2019г. – се обучава в програма на АБПП по „Детска психопатология“
2019г. – Сертифициран по темите:
– „Fundamentals of Neuro-Linguistic Programming.“
– „Transform your life with NLP.“
– „Unblock yourself with NLP.“
– „Cognitive Development in Social Context.“
– „Dyslexia and mind mapping: How the BulletMap Method helps.“
– „Dyslexia in the workplace.“
– „Persuasion Skills – Basics.“
– „Persuasion Psychology: 5 Proven Tips.“
– „Tools Of Media Manipulation.“
– „Learn Social Psychology Fundamentals.“
– „Mastering your own communication: The Fundamentals.“
– „Time Management – The Complete Productivity Training Course.“
– „Time Management and Time Perception.“
– „Concentration and Focus The principles of deep work.“
– „Five Amazing Psychology Experiments.“
– „Psychology Masterclass.“
– „The Beginners Guide to Personality Psychology: Big Five Traits.“
– „Personality psychology“
– „Science of Long-term Well-Being.“
– „Self Leadership.“
– „How to Build Your Self-Esteem.“
– „Life Coach Certification.“
– „Decision, intuition, and values.“
– „Simple Stress and Anxiety Relief.“
– „Stress management for Busy People.“
– „Stress management certification course.“
– „How to Overcome Fears.“
– „Remove Emotional Blocks, Overcome Fear, Anxiety, Frustration.“
– „Hypnotherapy – What is Hypnosis?“
– „Learn Hypnosis In An Hour.“
– „Hypnosis – Advanced Hypnosis.“
– „Medical Hypnosis – Essential knowledge course.“
– „Hypnosis Practice Business System.“
– „Family constellation.“
– „Child Psychology: Aggression Prevention.“
– „Introduction to Environment Rating Scales.“
– „Meet your brain a short introduction to neuroscience.“
– „Neuroplasticity: Neuroscience Synthesis To Rewire Your Brain“
– „The Power of Your Mind.“
– „The Neuroscience of Reframing and How to Do it.“
– „Addiction Recovery Made Simple: Advanced Tactics for Addicts.“
– „Courageous Caregiver Core Essentials.“
– „Introduction To The Psychology of Carl Jung.“
– „Critical Thinking: How to Find Out What Really Works.“
– „Learning Behaviour Psychology Tips and Sentimental Sales.“
– „Virtual Role Models Focusing on Community Integration.“
– „Get Ready For Kindergarten – Phonics and Letter Recognition.“
– „Biology Principles of inheritance and variation“
– „Understanding and managing hypothyroidism at home“
– „Arrhythmia, AFIB, and Palpitations – the electricity of the heart“
– „The organic Chemistry Course“
– „How to use encyclopedic cards to increase intelligence“
– „The Rational Emotive Behavior Therapy Course“
– „Psychodynamic Psychology“
„How to deal with the Burnout syndrome.“
2019г. – Сертифициран за:
– „Classical Psychоanalytic Theory.“
– „Intersubjectivity in Psychoanalysis.“
– „Analytic Mindset.“
– „Intrapersonal Factors Promoting Diversity Tolerance.“
– „Consciousness and the Id.“
– „Ego Psychology“
– „Object Relations Theory“
– „Personality Disorders from a Psychoanalytic Perspective“
– „Psychodynamics of the therapeutic relationship“
– „Psychodynamics of Child Abuse and Trauma“
– „Jacques Lacan Introductory Overview“
– „Psychoanalysis – Freud Refresher“
„Psychoanalysis – Learning in Psychotherapy“
2019г. – Сертифициран в майсторски клас – „Психоанализа и психосоматика“
2019г.
 – Придобил  „Psychoanalysis Diploma“

2019г. – Сертифициран за:
– „Визуална информираност“ по проект „Равни шансове за социална интеграция и заетост за хора с нарушено зрение“.
– „Децата от аутистичен спектър в общообразователна среда – специфика и успешно приобщаване.“
2019г. – Участвал в лятно училище организирано от АБПП и получил удостоверение за:
– „Прием и слушане на детето в институция“
2019г. – Завършил специализация по „Psychoanalytic Psychotherapy“ в Калифорния, САЩ
2019г. – завършва обучението си по „Психоанализа“ в програма на Българска школа по психоанализа.
2019г. – получава отличието „Млад учител“ за 2019 година
2020г. – Сертифициран по темите:
– „Mind Masters – Calming Your Mind and Emotions“
– „Mindfulness and Neuroplasticity“
– „Understanding Stress“
– „Stress Management: Practical Steps Ways to Deal with Stress“
– „Introduction to Developmental Psychology“
– „Introduction to Psychopathology – Mental Retardation!
2020г. Сертифициран за:
– „Psychoanalysis – An Object Relations View of the Mind“
– „Psychoanalysis – Self-Psychology“
– „Psychoanalysis – Freud and Women“
– „Psychoanalysis – Sexual Orientation“
– „Psychoanalysis – Violent Children“
– „Psychoanalysis – Impasses“
2020г. – Дипломиран в програма „Dream Analysis and Therapy“
2020г. – Преминал обучение и получил удостоверение по:
– „Педагогическите умения на учителите“
– „Агресия и асертивност“
2020г. – Участие в психоаналитичен семинар на тема „Техниката на психоанализата“ с водещ Ги Дана.
2020г. – Преминал обучение и сертифициран за работа с проективния тест на Роршах.
2020г. – Придобива Свидетелство за професионална квалификация по „Теория на възпитанието и дидактиката“ – 5 ПКС.

Членство в професионални организации:

– Асоциация „Българско психоаналитично пространство“ – от 2018, член със статут „Привърженик“
– Член на International Society of Applied Psychoanalysis – от 01.03.2019г.
– Член на International Alliance of Holistic Therapists – от 29.03.2019г.
– Член на National UK Therapists Register – от 22.01.2021г.

Участия в научни конференции и форуми. Научни публикации и статии в списания и други:

6-7.05.2017г. – 11-та научна конференция по Психология на тема „Психология – теория и практика“ с доклад на тема „Психичният образ в кариерното консултиране. Психоаналитична перспектива.“ За галерия със снимки от моето участие натиснете ТУК! За да се запознаете с доклада ми натиснете ТУК!

23-25.06.2017г. – XVI международна научна конференция „Приложна психология – възможности и перспективи“ с доклад на тема „Кетогенна диета – потенциална помощна терапия при шизофрения“.

17-18.11.2017г. – Шеста научна сесия за преподаватели и студенти „75 години Медицински колеж- Варна с постер на тема „Кетогенна диета – биохимични аспекти и механизъм на антиконвулсивната ефективност“ в съавторство с Н. Ерменлиева, Кр. Лалева, Г. Цанкова.

16.02.2018г. – Journal of IMAB – „KETOGENIC DIET – FROM THE IMPLEMENTATION IN CLINICAL PRACTICE TO NOWADAYS“ в съавторстви с Н. Ерменлиева, Кр. Лалева, Г. Цанкова, Д. Христова, Т. Тодорова. За запознаване със статията натиснете ТУК!

07.10.2018г. – Научнопрактическа конференция на тема „Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“ – МУ-Варна.

01.06.2019г. – 12-та научна конференция по Психология на тема „Психология – теория и практика“ с доклад на тема „Контрапреносът като инструмент за по-финна и прецизна диагностика на психичната структура на пациента в аналитичната, клиничната и психотерапевтичната практика“.

21-23.06.2019г. – XVIII международна научна конференция „Приложна психология – възможности и перспективи“ с доклад на тема „Пренос и контрапренос в психоаналитичния, клиничния и психотерапевтичния процес.“.

2020г. – Участие в телевизионното предаване ЗНАНИЕ.БГ по БНТ2 – https://bnt.bg/bg/a/kak-edno-varnensko-semeystvo-promeni-uchebnika-po-biologiya

2020г. – XIII научна конференция по Психология на тема „Психология – теория и практика“ с доклад на тема „Защитните механизми в психоаналитичния, психотерапевтичния и клиничния процес.“

11-13.10.2020г.Участие в Национална среща „Фалшивите новини пречат на нашите права, сигурност и участие“

24.10.2020г. – Участие в Трета научнопрактическа конференция „Детето като пациент. Бащинството“

Професионална реализация:

Към момента:
Частна психологическа практика – психологично консултиране, психоаналитична психотерапия, психоанализа
– Училищен психолог.

– Преподавател по психология и логика, философия, етика и право.
– Лектор на свободна практика по въпроси свързани с психологията и психичното.
– Лектор на свободна практика по въпроси свързани с хранене, диетика, суплементиране, лечение с храни и хранителни добавки, спорт и други.

Предлагани услуги:
Психологично консултиране
Психоаналитична психотерапия
Психоанализа
Психодиагностика и изработване на становище относно психо-социалното функциониране на личността
Работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)
Безплатни психологични консултации за юноши
Подготовка на ученици за ДЗИ (матура) по „Философски цикъл“
Диетология

Обучения провеждани от мен:
Обучение „Сънят – проблеми и решения.“
Обучение „Анализ на опасната личност.“
Обучение „Мигрена и Главоболие – Това, което не ни казват лекарите.“
– Обучение „Депресия – какво не ни казват лекарите?“
– „Анализ на собствената личност и дефицити чрез интеракцията с учениците.“
– „Анализ на невербалното поведение на учениците в контекста на обучителния процес.“
– „Повишаване на емоционалната интелигентност на педагогическите специалисти и учениците като средство за справяне и управление на емоциите и агресията.“
– „Стресори в училищната среда.“
– „Анализ на вербалното и невербалното в контекста на агресията и насилието.“
– „Превенция на агресивното поведение.“
– „Управление на стреса.“
– „Педагогически технологии за развитие на емоционалната интелигентност и творческо мислене.“
– “Синдром на професионалното изчерпване при педагогическите специалисти в образователната система.“
– „Повишаване на мотивацията за учене у учениците.“
– „Запознаване с действащата нормативна уредба за работа с деца със специални образователни потребности и нейното прилагане.“
– „Смисълът на родителските забрани и наказания и връзката им с работата на педагогическите специалсти“

Online Certification Courses:
„How to Understand Psychoactive Substances – Online Certification Course“
– „Child Psychology Certification Course: Aggression Prevention“
„Stress Management Certification Course“
„Personality Psychology Certification Course“
„Psychodynamic Psychology – Certification Course“
„How to deal with the Burnout syndrome – Certification Course“
„Introduction to Developmental Psychology“
„Introduction to Psychopathology: Mental Retardation – Online Certification Course“
„Domestic violence – essence, meaning, support – Online Certification Course“
„Depression – essence, meaning, support, treatment – Online Certification Course“
„Mediation: Conflict Management and Resolution“
„Anxiety and Anxiety Disorders Online Certification Course“

Авторски книги:
„Его психология“
„How to Understand Psychoactive Substances“
„Класически психоанализ“
„Stress Management. What you need to know to beat the stress in your life.“
CHILD PSYCHOLOGY: PREVENTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR: WHAT YOU NEED TO KNOW TO DEAL WITH AGGRESSION IN YOUR LIFE“
PERSONALITY PSYCHOLOGY: FIVE MOST INFLUENTIAL THEORIES ABOUT PERSONALITY“
The Ten Titans in Psychology and Psychoanalysis: Book of Quotes
Aristotle in Quotes: Words of the Great
– Life and Death – Book of Quotes: Words of the Great
Introduction to Psychodynamic Psychology: Psychodynamic Theories In Psychology
A Quick Guide To Dealing With Burnout Syndrome: Small Book for a Big Change
„Introduction to Developmental Psychology“
„Introduction to Psychopathology: Mental Retardation“
„Domestic Violence: Еssence, meaning, support“
„Depression: essence, meaning, support, treatment“
„Mediation: Conflict Management and Resolution“
„Anxiety and Anxiety Disorders“

Direct Certification Program:
Direct Certification Program

Посетете още:

Официалната ми facebook страница
Официалният ми профил в LinkedIn
Официалният ми youtube канал
Официалната ми страница в amazon