Валентин Бояджиев

Психологично консултиране, психоаналитична психотерапия, психоанализа. Можете да запазите час на телефон: 0894 794 420

За мен

– Валентин Бояджиев Valentin BoyadzhievДобре дошли!

Добре дошли в уебстраницата на Валентин Бояджиев – психолог-консултант, диетолог и автор, член на Асоциация „Българско Психоаналитично Пространство“ , „International society of applied psychoanalysis“, „International Alliance of Holistic Therapists“ и „National UK Therapists Register“. Тук можете да намерите информация за мен, за моите професионални интереси и квалификации. Ще откриете също и отговори на някои важни въпроси, свързани с психологията и психоанализата и техните приложения. Ако желаете да работите с мен в направленията: Психологично консултиране, психоаналитична психотерапия, психоанализа, можете да запазите час (за град Варна) на телефон: 0894 794 420, чрез лично съобщение в официалната ми страница във facebook или чрез формата за контакт.

Квалификации:

2011г. – Дипломиран треньор и диетолог
2014г. – Сертифициран в майсторски клас „Базов курс по психологически войни”
2015г. – Сертифициран в майсторски класове:
– „Личността на психосоматичният пациент, като клиничен проблем и цел на психотерапията”
– „Изкуството на комуникацията”
– „Модел Минесота – лечението на зависимостите, работа със съзависимостта и помощ на дисфукционалното семейство. Съвременните наркотици и начини на лечение.”
– „Лидерство и власт в съвременната организация”
2016г. – Дипломиран магистър психолог  по „Психология и психопатология на развитието”
2016г. – Присъдена почетна грамота за заслуги и принос в областта на ръководството, развитието, утвърждаването и изпълнението на обучителния процес” от Център за професионално обучение „Грос Стар-7”.
2017г. – Придобива професионална квалификация „Учител” по психологически дисциплини.
2017г. – Обучен и получил удостоверение за:
– „Изграждане на екипи и умения за работа в екип. Младежко лидерство и развитие на лидерските умения“
– „Комуникативни умения. Невербални и вербални комуникативни умения. Ефективно презентиране и говорене пред публика“
–  „Доброволчество – привличане, мотивиране и развитие на доброволци. Добри практики за младежко доброволчество.“
–  „Невербална комуникация“
– „Стратегии за мотивиране на учениците за учене.“
2017г. – Сертифициран за:
– „Development and Management of Psychologist’s Practice“
2017г. – Обучен в следдипломна професионална квалификация „Психологично консултиране при психосоматика и разстройства на социалната адаптация.”
2017г. – Сертифициран в майсторски клас „Психологично консултиране, психотерапия и психологична корекция – прилики и разлики.“
2017г. – Сертифициран за „Видове зависимости и последствията от тях.“
2018г. – Обучен и получил удостоверение за:
– „Изграждане и функциониране на екипи за подкрепа на личностното развитие в детските градини и училищата.“
– „Сензорна интеграция – фактор в ранното детско развитие. Теория и практика.“
– „Позитивна педагогическа среда в образованието.“
– „Нарушения в четенето и писането /дислексия, дизграфия и обучителни трудности/ при ученици в начален етап на обучение.
– „Управление на предизвикателно и агресивно поведение.“
– „Приложение на теорията и практиката на индивидуалната психология в предучилищна възраст.“
_ „Приложение на индивидуалната психология и нейните ценности в училищна възраст.“
2018г. – Сертифициран за:
– „Формиране на умения за ефективно общуване в образователната среда.“
– „Проективни методики в клиничната практика.“
– „Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто.“
2018г. – Участвал в лятно училище организирано от АБПП и получил удостоверение за:
– „Въпросът за психичната структура в детската възраст“
2018г. – Обучен и получил удостоверение от АБПП за:
– „Специфични проблеми в работата с осиновени деца – първи модул“
– „Специфични проблеми в работата с осиновени деца – втори модул“
2019г. – се обучава в програма на АБПП по „Детска психопатология“
2019г. – Сертифициран по темите:
– „Fundamentals of Neuro-Linguistic Programming.“
– „Transform your life with NLP.“
– „Unblock yourself with NLP.“
– „Cognitive Development in Social Context.“
– „Dyslexia and mind mapping: How the BulletMap Method helps.“
– „Dyslexia in the workplace.“
– „Persuasion Skills – Basics.“
– „Persuasion Psychology: 5 Proven Tips.“
– „Tools Of Media Manipulation.“
– „Learn Social Psychology Fundamentals.“
– „Mastering your own communication: The Fundamentals.“
– „Time Management – The Complete Productivity Training Course.“
– „Time Management and Time Perception.“
– „Concentration and Focus The principles of deep work.“
– „Five Amazing Psychology Experiments.“
– „Psychology Masterclass.“
– „The Beginners Guide to Personality Psychology: Big Five Traits.“
– „Personality psychology“
– „Science of Long-term Well-Being.“
– „Self Leadership.“
– „How to Build Your Self-Esteem.“
– „Life Coach Certification.“
– „Decision, intuition, and values.“
– „Simple Stress and Anxiety Relief.“
– „Stress management for Busy People.“
– „Stress management certification course.“
– „How to Overcome Fears.“
– „Remove Emotional Blocks, Overcome Fear, Anxiety, Frustration.“
– „Hypnotherapy – What is Hypnosis?“
– „Learn Hypnosis In An Hour.“
– „Hypnosis – Advanced Hypnosis.“
– „Medical Hypnosis – Essential knowledge course.“
– „Hypnosis Practice Business System.“
– „Family constellation.“
– „Child Psychology: Aggression Prevention.“
– „Introduction to Environment Rating Scales.“
– „Meet your brain a short introduction to neuroscience.“
– „Neuroplasticity: Neuroscience Synthesis To Rewire Your Brain“
– „The Power of Your Mind.“
– „The Neuroscience of Reframing and How to Do it.“
– „Addiction Recovery Made Simple: Advanced Tactics for Addicts.“
– „Courageous Caregiver Core Essentials.“
– „Introduction To The Psychology of Carl Jung.“
– „Critical Thinking: How to Find Out What Really Works.“
– „Learning Behaviour Psychology Tips and Sentimental Sales.“
– „Virtual Role Models Focusing on Community Integration.“
– „Get Ready For Kindergarten – Phonics and Letter Recognition.“
– „Biology Principles of inheritance and variation“
– „Understanding and managing hypothyroidism at home“
– „Arrhythmia, AFIB, and Palpitations – the electricity of the heart“
– „The organic Chemistry Course“
– „How to use encyclopedic cards to increase intelligence“
– „The Rational Emotive Behavior Therapy Course“
– „Psychodynamic Psychology“
„How to deal with the Burnout syndrome.“
2019г. – Сертифициран за:
– „Classical Psychоanalytic Theory.“
– „Intersubjectivity in Psychoanalysis.“
– „Analytic Mindset.“
– „Intrapersonal Factors Promoting Diversity Tolerance.“
– „Consciousness and the Id.“
– „Ego Psychology“
– „Object Relations Theory“
– „Personality Disorders from a Psychoanalytic Perspective“
– „Psychodynamics of the therapeutic relationship“
– „Psychodynamics of Child Abuse and Trauma“
– „Jacques Lacan Introductory Overview“
– „Psychoanalysis – Freud Refresher“
„Psychoanalysis – Learning in Psychotherapy“
2019г. – Сертифициран в майсторски клас – „Психоанализа и психосоматика“
2019г.
 – Придобил  „Psychoanalysis Diploma“

2019г. – Сертифициран за:
– „Визуална информираност“ по проект „Равни шансове за социална интеграция и заетост за хора с нарушено зрение“.
– „Децата от аутистичен спектър в общообразователна среда – специфика и успешно приобщаване.“
2019г. – Участвал в лятно училище организирано от АБПП и получил удостоверение за:
– „Прием и слушане на детето в институция“
2019г. – Завършил специализация по „Psychoanalytic Psychotherapy“ в Калифорния, САЩ
2019г. – завършва обучението си по „Психоанализа“ в програма на Българска школа по психоанализа.
2019г. – получава отличието „Млад учител“ за 2019 година
2020г. – Сертифициран по темите:
– „Mind Masters – Calming Your Mind and Emotions“
– „Mindfulness and Neuroplasticity“
– „Understanding Stress“
– „Stress Management: Practical Steps Ways to Deal with Stress“
– „Introduction to Developmental Psychology“
– „Introduction to Psychopathology – Mental Retardation!
2020г. Сертифициран за:
– „Psychoanalysis – An Object Relations View of the Mind“
– „Psychoanalysis – Self-Psychology“
– „Psychoanalysis – Freud and Women“
– „Psychoanalysis – Sexual Orientation“
– „Psychoanalysis – Violent Children“
– „Psychoanalysis – Impasses“
2020г. – Дипломиран в програма „Dream Analysis and Therapy“
2020г. – Преминал обучение и получил удостоверение по:
– „Педагогическите умения на учителите“
– „Агресия и асертивност“
2020г. – Участие в психоаналитичен семинар на тема „Техниката на психоанализата“ с водещ Ги Дана.
2020г. – Преминал обучение и сертифициран за работа с проективния тест на Роршах.
2020г. – Придобива Свидетелство за професионална квалификация по „Теория на възпитанието и дидактиката“ – 5 ПКС.
2021г. – Дипломиран в програма по психоанализа в Бирмингам, Англия.
2021г. – Преминал обучение и получил удостоверение по:
– „Педагогическите умения на учителите“
2021г. – Участие в семинари организирани от АБПП:
– „Трансферът във всички негови форми“ с водещ Патрик Деларош
– „Литература и психоанализа: Крайна и безкрайна анализа“
– „Литература и психоанализа: Интерпретацията“
– „Формулите на сексуацията – семинар на Клод-Ноел Пикман“
– „Психоанализа и език. Структура, мит, повторение“
– „Литература и психоанализа: Откраднатото писмо“
2021г. – Участие в лятно училище организирано от АБПП на тема „Бебето и детето – тяло, език, психично и функцията на грижещите се“.
2021г. – Придобива Свидетелство за професионална квалификация по „Теория на възпитанието и дидактиката“ – 4 ПКС
2021г. – Преминал обучение по „Специална психотерапия“ към Българска академия на науките и изкуствата.
2022г. – Обучен и сертифициран в програма по „Обща психотерапия“ към Българска академия на науките и изкуствата.
2022г. – Участие в семинари организирани от АБПП:
– Литература и психоанализа: Пренос и любов: Фройд. Случаят „Дора“
– Литература и психоанализа: Пренос и любов: Платон “Пирът”
– Литература и психоанализа: Пренос и любов: Джойс “Одисей”
2022г. – Преминал обучение и сертифициран по темите:
– „Работа с деца и ученици в различаващо се от нормата поведение: хиперактивност, аутизъм, социално неприемливи прояви и др.“
2022г. – Преминал обучение за ранно детско развитие към Зеления двор.
2022г. – Участие в научна среща на Британската психоаналитична асоциация – BPA Open Scientific Meeting – Of Fear & Strangers.
2022г. – Участие в семинари организирани от департамент „Когнитивна наука и психология“ към НБУ:
– „Психоаналитични погледи към психичното здраве – символизация, мислене, сублимация“
2022г. – Обучен и сертифициран в програма по „Психотерапевтични методи и практики“ към Българска академия на науките и изкуствата.
2022г. – Участие в семинари на International Psychoanalytical Association на теми:
– „Psychoanalytic Emotional Support in Times of War“
– „Neutralities“
– „The External Reality in the Consultation Room“
– „Psychoanalysis of the Psychoanalytic Frame Revisited. A New Look at José Bleger’s Classic Work“
– „The Lifespan Series: Before Birth and Beyond“
– „Présentation de la correspondance Freud – Marie Bonaparte“
– „Cancer and Death Anxiety: Help for the Clinician“
2022г. – Участие в семинари на Anna Freud National Centre for Children and Families на теми:
– „Transformation Seminar: Professor Danny Dorling – When will life return to normal after the pandemic“
– „Childhood Trauma, the Brain and the Social World“
– „Transformation Seminar with Professor Louis Appleby – Is There a Suicide Crisis in Young People?“
– „Transformation Seminar: Dr. Emma Lawrance – The synergies of transforming society for a safer climate and healthier minds“
– „Understanding emotionally-based school avoidance“
– „Creating the environment for recovery for displaced children, young people and families“
– „Collaboration and the Early Years Exploring the Benefits and Challenges of Integrated Working“
– „So What do we Know About Social Connection and Young People’s Mental Health?“
– „Supporting students’ mental health and wellbeing through everyday interactions and school settings“
– „So What Have We Learnt from the Last 12 Months? Key Findings from the Evidence-Based Practice Unit: Risk, Resilience, Change and Choice“
2022г. – Участие в лятно училище организирано от АБПП на тема „Проблемно юношество“.
от 2022г.към момента – Обучава се в програма по „Приложна психоанализа“ към Българска академия на науките и изкуствата.
2022г. – Участие в семинар воден от Mark Solms на тема „Brain mechanisms of dreaming“.
2022г. – Участие в семинар организиран от Sigmund Freud Museum на тема „Psychoanalysis under the Conditions of War“
2022г. – Участие в семинари организирани от New Center for Psychoanalysis на тема:
– „The Riddle of God’s Existence: Toward a psychology of believing and disbelieving“
– „Bion’s Basics and Beyond“
2022г. – Обучен и получил удостоверение от АБПП за:
– „Патогенните семейства“
2022г. – Специализирал в програма „Диагностика, консултация, възпитателни взаимодействия“ към ДИКПО – Варна
2022г. – Придобива Свидетелство за професионална квалификация по „Теория на възпитанието и дидактиката“ – 3 ПКС
2023г. – Участие в семинари на Anna Freud National Centre for Children and Families на теми:
– „Developing and evaluating a cross-system mental health offer: applying learning from the HeadStart program for local leaders of mental well-being“
– „Healthy coping strategies for young people“
– „Cost of Living: Supporting Families in the Early Years“
– „Using Behavioural Insights to Increase the Reach and Take-Up of Family Hub Services“
– „Delivering and evaluating effective mental health and well-being interventions in school“
– „So What Does it Take to Effectively Support Children and Young People’s Mental Health and Wellbeing in Schools“
– „Early Years and the Transition to School“
– „National Autism Trainer Programme“
– „Developing a Start for Life Offer“
– „Talking about anxiety in schools and colleges“
2023г. – Обучен и сертифициран от АБПП за:
– “Нарушения в поведението: кражбата, лъжата, бягствата, агресията”
– „Практически подходи при работа с аутисти“
2023г. – Преминал обучение и сертифициран от ДИКПО на Тракийски университет на тема „Метафората като терапевтичен подход за активен и щастлив живот“
2023г. – Преминал семинар на тема: „Slave Empire: How Slavery Built Modern Britain“
2023г. – Участвал в семинари на NEW LACANIAN SCHOOL:
– „4 + One ≠ 5 A Rendez-Vous with (my) Plus-One“
2023г. – Преминал обучение и сертифициран от ДИКПО на Шуменски университет на тема „Методика на диагностичното изследване в училище“.
2023г. – Участие в семинари на International Psychoanalytical Association на теми:
– „On Freud’s „Moses and Monotheism“
– „Psychoanalysis and Racism“
2023г. – Преминал обучение и сертифициран от РЦПППО – Варна на тема: „Адаптиране на учебното съдържание и използване на помощни средства и методики в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“

Членство в професионални организации:

– Асоциация „Българско психоаналитично пространство“ – от 2018, член със статут „Привърженик“
– Член на International Society of Applied Psychoanalysis – от 01.03.2019г.
– Член на International Alliance of Holistic Therapists – от 29.03.2019г.
– Член на National UK Therapists Register – от 22.01.2021г.

Участия в научни конференции и форуми. Научни публикации и статии в списания и други:

6-7.05.2017г. – 11-та научна конференция по Психология на тема „Психология – теория и практика“ с доклад на тема „Психичният образ в кариерното консултиране. Психоаналитична перспектива.“ За галерия със снимки от моето участие натиснете ТУК! За да се запознаете с доклада ми натиснете ТУК!

23-25.06.2017г. – XVI международна научна конференция „Приложна психология – възможности и перспективи“ с доклад на тема „Кетогенна диета – потенциална помощна терапия при шизофрения“.

17-18.11.2017г. – Шеста научна сесия за преподаватели и студенти „75 години Медицински колеж- Варна с постер на тема „Кетогенна диета – биохимични аспекти и механизъм на антиконвулсивната ефективност“ в съавторство с Н. Ерменлиева, Кр. Лалева, Г. Цанкова.

16.02.2018г. – Journal of IMAB – „KETOGENIC DIET – FROM THE IMPLEMENTATION IN CLINICAL PRACTICE TO NOWADAYS“ в съавторстви с Н. Ерменлиева, Кр. Лалева, Г. Цанкова, Д. Христова, Т. Тодорова. За запознаване със статията натиснете ТУК!

07.10.2018г. – Научнопрактическа конференция на тема „Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“ – МУ-Варна.

01.06.2019г. – 12-та научна конференция по Психология на тема „Психология – теория и практика“ с доклад на тема „Контрапреносът като инструмент за по-финна и прецизна диагностика на психичната структура на пациента в аналитичната, клиничната и психотерапевтичната практика“.

21-23.06.2019г. – XVIII международна научна конференция „Приложна психология – възможности и перспективи“ с доклад на тема „Пренос и контрапренос в психоаналитичния, клиничния и психотерапевтичния процес.“.

2020г. – Участие в телевизионното предаване ЗНАНИЕ.БГ по БНТ2 – https://bnt.bg/bg/a/kak-edno-varnensko-semeystvo-promeni-uchebnika-po-biologiya

2020г. – XIII научна конференция по Психология на тема „Психология – теория и практика“ с доклад на тема „Защитните механизми в психоаналитичния, психотерапевтичния и клиничния процес.“

11-13.10.2020г.Участие в Национална среща „Фалшивите новини пречат на нашите права, сигурност и участие“

24.10.2020г. – Участие в Трета научнопрактическа конференция „Детето като пациент. Бащинството“

20.03.2023г. – Участие във фокус група в рамките на Национално проучване, което се провежда от изследователски екип на Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет-Варна по проект на Фонд Наука на тема: „РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – ДЕТЕРМИНАНТА НА ЗДРАВЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО“

Професионална реализация:

Към момента:
Частна психологическа практика – психологично консултиране, психоаналитична психотерапия, психоанализа
– Училищен психолог.

– Преподавател по психология и логика, философия, етика и право.
– Лектор на свободна практика по въпроси свързани с психологията и психичното.
– Лектор на свободна практика по въпроси свързани с хранене, диетика, суплементиране, лечение с храни и хранителни добавки, спорт и други.

Предлагани услуги:
Психологично консултиране
Психоаналитична психотерапия
Психоанализа
Психодиагностика и изработване на становище относно психо-социалното функциониране на личността
Работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)
Безплатни психологични консултации за юноши
Подготовка на ученици за ДЗИ (матура) по „Философски цикъл“
Диетология

Обучения провеждани от мен:
Обучение „Сънят – проблеми и решения.“
Обучение „Анализ на опасната личност.“
Обучение „Мигрена и Главоболие – Това, което не ни казват лекарите.“
– Обучение „Депресия – какво не ни казват лекарите?“
– „Анализ на собствената личност и дефицити чрез интеракцията с учениците.“
– „Анализ на невербалното поведение на учениците в контекста на обучителния процес.“
– „Повишаване на емоционалната интелигентност на педагогическите специалисти и учениците като средство за справяне и управление на емоциите и агресията.“
– „Стресори в училищната среда.“
– „Анализ на вербалното и невербалното в контекста на агресията и насилието.“
– „Превенция на агресивното поведение.“
– „Управление на стреса.“
– „Педагогически технологии за развитие на емоционалната интелигентност и творческо мислене.“
– “Синдром на професионалното изчерпване при педагогическите специалисти в образователната система.“
– „Повишаване на мотивацията за учене у учениците.“
– „Запознаване с действащата нормативна уредба за работа с деца със специални образователни потребности и нейното прилагане.“
– „Смисълът на родителските забрани и наказания и връзката им с работата на педагогическите специалсти“
– „Успешни комуникационни техники и практики в общуването учител-родител“
– „Емоционалната интелигентност – преодоляване на стреса сред учителите и подобряване на педагогическото взаимодействие между учители и учители, учители и родители“

Online Certification Courses:
„How to Understand Psychoactive Substances – Online Certification Course“
– „Child Psychology Certification Course: Aggression Prevention“
„Stress Management Certification Course“
„Personality Psychology Certification Course“
„Psychodynamic Psychology – Certification Course“
„How to deal with the Burnout syndrome – Certification Course“
„Introduction to Developmental Psychology“
„Introduction to Psychopathology: Mental Retardation – Online Certification Course“
„Domestic violence – essence, meaning, support – Online Certification Course“
„Depression – essence, meaning, support, treatment – Online Certification Course“
„Mediation: Conflict Management and Resolution“
„Anxiety and Anxiety Disorders Online Certification Course“

Авторски книги:
„Humanistic psychology and existential psychotherapy: A brief introduction to the theory of Rollo May“
„Его психология“
„How to Understand Psychoactive Substances“
„Класически психоанализ“
„Stress Management. What you need to know to beat the stress in your life.“
CHILD PSYCHOLOGY: PREVENTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR: WHAT YOU NEED TO KNOW TO DEAL WITH AGGRESSION IN YOUR LIFE“
PERSONALITY PSYCHOLOGY: FIVE MOST INFLUENTIAL THEORIES ABOUT PERSONALITY“
The Ten Titans in Psychology and Psychoanalysis: Book of Quotes
Aristotle in Quotes: Words of the Great
– Life and Death – Book of Quotes: Words of the Great
Introduction to Psychodynamic Psychology: Psychodynamic Theories In Psychology
A Quick Guide To Dealing With Burnout Syndrome: Small Book for a Big Change
„Introduction to Developmental Psychology“
„Introduction to Psychopathology: Mental Retardation“
„Domestic Violence: Еssence, meaning, support“
„Depression: essence, meaning, support, treatment“
„Mediation: Conflict Management and Resolution“
„Anxiety and Anxiety Disorders“

Direct Certification Program:
Direct Certification Program

Посетете още:

Официалната ми facebook страница
Официалният ми профил в LinkedIn
Официалният ми youtube канал
Официалната ми страница в amazon

%d блогъра харесват това: