Памет. Ученето.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Памет – тристепенен процес на запомняне, съхранение и възпроизвеждане.

Понятия свързани с когнитивния подход за разбиране на човешката познавателна дейност:

  1. Кодиране – начинът на въвеждане на информацията.

  2. Съхраняване – запазването на информацията в някаква система.

  3. Извличане – действие, насочено към получаване на достъп до съхранената информация.

Трикомпонентен модел на паметта:

(1)Външен (стимулен) свят -> (2)сензорен регистър -> (3)разпознаване на образи и внимание -> (4)краткосрочна памет -> (5)дългосрочна памет

Постъпилата информация от (1)външния свят по пътя на сензорните канали (слух, зрение, обоняние, вкус, осезание). Тази информация е в сензорна форма, тоест в (2)сензорния регистър. Докато информацията е в сензорния регистър се включват два процеса – (3)разпознаване на образи и внимание. След като сигнала е бил разпознат и е привлякъл вниманието, преминава в (4)краткосрочната памет. От краткосрочната памет стимулът може да премине към (5)дългосрочната памет.

Сензорен регистър – относително неограничен обем, ограничен времево (до 1 сек).
Краткосрочна памет – ограничен обем и ограничено времетраене.
Дългосрочна памет – сложна високоорганизирана система, която съхранява целия ни минал опит, всичко, което ние известно за света и за себе си.

Забравяне – отпадане на някаква информация на някой от етапите на преработка.

Учене – изменение в поведението или познанието, което е резултат от взаимодействието на човека с неговата среда.

Форми на научаване (според Норман и Румелхарт):

  1. Нарастване – постепенно натрупване на знания.

  2. Създаване на структури – образуване на нови понятийни структури, поради недостатъчността на съществуващите.

  3. Настройване – дейност по адаптиране на знанията към задачата. Съществуващото знание се настройва, за да бъде приложено.

Според бихевиористите има 2 механизма на учене:

  1. Класическо обуславяне – изработване на условен рефлекс (описано за пръв път от руския физиолог И.П.Павлов). Два стимула (неутрален и безусловен) се подават едновременно многократно, докато неутралният стимул започне да сигнализира появата на безусловния, т.е. превръща се в условен рефлекс.

  2. Оперантно обуславяне – Е.Торндайк – ученето се осъществява чрез последствията от изпълненото действие (котка се поставя в клетка и се научават да изпълняват онова действие, което ги освобождава от клетката).

Съществува също така учене чрез наблюдение и учене чрез имитиране.

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама